دکتر محسن صدیقی مشکنانی

مهندسی نرم افزار

مهندسی و مدیریت دانش


Dr. Mohsen Sadighi Moshkenani

Software Engineering

IT Knowledge (Engineering & Management)